Interrisk

Interrisk – ubezpieczenia komunikacyjne – Tarnobrzeg
 
W sprzedaży:
* ubezpieczenia samochodów (OC, AC, NNW, Ass)
* ubezpieczenia mieszkań, domów
* ubezpieczenia podróży zagranicznych
i inne


OC posiadaczy pojazdów

Dla kogo?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Co i w jakim zakresie ubezpieczamy?

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC chroni następstwa działania sprawcy wypadku skutkujące szkodą w mieniu (majątkową) i szkodą na osobie (osobową) w związku z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu określony jest przez ustawę i obejmuje nie tylko faktyczny ruch pojazdu, ale także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez każdorazowego kierującego pojazdem. W ramach ochrony ubezpieczeniowej InterRisk S.A.Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te, które dotyczą naruszenia czynności organizmu człowieka i ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą składników majątku - ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia.

Dodatkowe informacje

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, bądź na czas krótszy, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany na stałe - na czas nie krótszy niż 30 dni, a umowa zawierana jest np. przez podmiot zajmujący się sprzedażą pojazdów np. komis samochodowy,
  • zarejestrowany czasowo - na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni,
  • pojazdem wolnobieżnym  - na okres nie krótszy niż 3 miesiące,
  • pojazdem historycznym - na czas nie krótszy niż 30 dni.

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na okres 12 miesięcy, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu - wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia.
Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Do umów ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

Atuty naszej oferty

  • Konkurencyjna wysokość składki dla kierowców z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy.
  • Wiele rodzajów zniżek dostępnych dla klientów indywidualnych w taryfie OC.
  • Możliwość skorzystania z usług Assistance (za dodatkową składką) także w przypadku awarii pojazdu.

Proszę o kontakt poprzez formularz, a przygotujemy ofertę

Szczegóły:
Orbisan Polskie Biuro Podróży
ul. Mickiewicza 16, 39-400 Tarnobrzeg
Tel 15 822 62 49, 15 822 96 60

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

 

Liberty Direct

MTU, Hestia, HDI, Allianz, Compensa, Interrisk, Uniqa, Liberty Direct, PZU, Proama – Ubezpieczenie Tarnobrzeg

Oferujemy w sprzedaży ubezpieczenia samochodów nw firm:

- MTU,

- Hestia,

- HDI,

- Allianz,

- Compensa,

- Interrisk,

- Uniqa,

- Liberty Direct,

- PZU,

- Proama i inne.

Proszę o kontakt poprzez formularz, a przygotujemy ofertę

Szczegóły:
Orbisan Polskie Biuro Podróży
ul. Mickiewicza 16, 39-400 Tarnobrzeg
Tel 15 822 62 49, 15 822 96 60

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

Sobota 9:00 - 12:00

PZU

MTU, Hestia, HDI, Allianz, Compensa, Interrisk, Uniqa, Liberty Direct, PZU, Proama – Ubezpieczenie Tarnobrzeg

Oferujemy w sprzedaży ubezpieczenia samochodów nw firm:

- MTU,

- Hestia,

- HDI,

- Allianz,

- Compensa,

- Interrisk,

- Uniqa,

- Liberty Direct,

- PZU,

- Proama i inne.

Proszę o kontakt poprzez formularz, a przygotujemy ofertę

Szczegóły:
Orbisan Polskie Biuro Podróży
ul. Mickiewicza 16, 39-400 Tarnobrzeg
Tel 15 822 62 49, 15 822 96 60

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

 

HDI

Ubezpieczenia dla klienta indywidualnego

W tej części serwisu znajdziesz informacje o ubezpieczeniach dla osób fizycznych. Dowiesz się jak ubezpieczyć swój prywatny majątek, zdrowie oraz działania i zobowiązania, które podejmujesz na co dzień, a także na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia.

Dom

Ubezpieczenie majątku i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W ramach ubezpieczenia można objąć ochroną ubezpieczeniową dom, mieszkanie lub dom w budowie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bezpieczeństwo i spokój

Chroni przed skutkami wypadków, które moga się wydarzyć na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Ubezpieczenia turystyczne

Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają kompleksową ochronę podczas pobytu za granicą w celu turystycznym
/ szkoleniowym / wykonywania pracy lub amatorskiego uprawiania sportów.

Ubezpieczenia samochodowe

Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią kierowcę, pasażerów oraz pojazd przed skutkami awarii, wypadków i kolizji w trakcie podróży krajowych i zagranicznych.

Proszę o kontakt poprzez formularz, a przygotujemy ofertę

Szczegóły:
Orbisan Polskie Biuro Podróży
ul. Mickiewicza 16, 39-400 Tarnobrzeg
Tel 15 822 62 49, 15 822 96 60

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

 

Joomla templates by a4joomla